תקנון ותנאי שימוש באתר

חברת “קניון בשביל כולם” (להלן: “החברה”) – בעלת ומפעילת האתר שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר. החברה מעמידה לרשות לקוחותיה/גולשי האתר פלטפורמה מתקדמת לביצוע קניות משתלמות. השימוש באתר ו/או בשירותי האתר יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. החברה ומנהלי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המרב מחוויית הגלישה באתר ובמגוון השירותים בו. קניה נעימה!

1. תנאים כלליים
1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
1.2 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי החברה. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה.
1.3 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.
1.4 כל התמונות המוצגות באתר הם להמחשה בלבד.

2. רישום לאתר
2.1 בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.
2.2 לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישומך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
2.5

3. הזכות להשתתף במכירות באתר
3.1 כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
3.2 החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:
3.1.1 אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.
3.1.2 אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
3.1.3 אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
3.1.4 אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
3.1.5 אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.
3.1.6 אם הפרת את תנאי הסכם זה.
3.1.7 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
3.1.8 אם החברה תמצא כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.

4. רכישת המוצרים באתר
4.1 במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מינימאלי של רוכשים, מספר מקסימלי של רוכשים וכו’) ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר עם תנאים כאמור. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
4.2 החברה ממליצה לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית למחירים המפורסמים באתר ואלו יהיו באחריות המוכרים הרלוונטיים.  בחברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר השוק). באחריות המשתתפים במכירות לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.
4.3 תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה החברה.

5. אספקת מוצרים
5.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר או בעמוד “אפשרויות משלוח” שנמצא בסרגל התחתון של האתר. אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטיים ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר או בעמוד “אפשרויות משלוח” שנמצא בסרגל התחתון של האתר.

6.  תשלום
6.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
6.2 חיוב הלקוח יתבצע על ידי הכנסת פרטיי אשראי במערכת האתר או ע”י נציג מחברת “קניון בשביל כולם” וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8 להלן.

7. ביטול עסקה

מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי
כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:
1.4.ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף
14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).
2.4. ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת
הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה
מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
3.4 מוסכם על ידי הלקוח שתקנון החברה בכללו והפרק העוסק בביטול עסקה מהווה מסמך גילוי כמשמעו בחוק והלקוח מאשר שביצוע ההזמנה
מהווה גם אישור שקיבל לידו את קבלת מסמך הגילוי .
5 עסקאות שלא ניתן לבטל
הוראות סעיף 1.4 בפרק זה לעיל והוראות סעיף 2.4 בפרק זה להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:
1.5 עסקאות לרכישת טובין פסידים;
2.5 .עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות
להינתן;
3.5 .עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
4.5 .עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
5.5 .עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
6 .מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
בסעיף 6 זה: "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998" ;אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה
חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות
1.6 .משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא
העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה
כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
2.6 .הוראות סעיף 1.6 לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף 5 בפרק זה לעיל ( עסקאות שלא ניתן לבטל ).
3.6 .ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה
שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף
14ג1)ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
7 .תוצאות ביטול עסקה
1.7 .ביטול עקב פגם או אי התאמה
במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים 1.2.7 או 5.7 בפרק זה לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין
הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו
ההוראות להלן

(א) החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של
המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
(ב) במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין
כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
2.7 .ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים 1 או 6 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 1.7 בפרק זה לעיל
(פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:
(א) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של
המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל
שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות
הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות
בעסקה, או בשל ביטולה.
(ב) במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע
העסקה.
3.7 .מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 1.7 ו-2.7 בפרק זה לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים
מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי ו-1.6 בפרק זה לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
4.7 .במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל
הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.
החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים 1.7 ו-2.7 בפרק זה לעיל כדי
לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו
ברשותו.

8. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר
8.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
8.2 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9.  סודיות ופרטיות
9.1 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
9.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

10. דין ושיפוט
10.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.